Uri Geller allows Pokemon to release Kadabra trading cards

//Uri Geller allows Pokemon to release Kadabra trading cards