Sarah Halimi: Thousands in Paris, Tel Aviv protest court ruling

//Sarah Halimi: Thousands in Paris, Tel Aviv protest court ruling