Miriam Peretz, Liat Itzhaki sing to celebrate International Women’s Day

//Miriam Peretz, Liat Itzhaki sing to celebrate International Women’s Day