HUJI announces Dutch partnership to develop machine-learning algorithms

//HUJI announces Dutch partnership to develop machine-learning algorithms