Guangzhou Life Sciences Incubator launches first Israeli partnership

//Guangzhou Life Sciences Incubator launches first Israeli partnership