As time runs out, Netanyahu bloc pushing bill for PM direct election

//As time runs out, Netanyahu bloc pushing bill for PM direct election