A birthday gift: Israeli woman donates kidney to Gaza boy

//A birthday gift: Israeli woman donates kidney to Gaza boy